Nauka zawodu

Nauka zawodu w rzemiośle.

Rzemiosło daje możliwość nauki w wielu ciekawych oraz poszukiwanych na

rynku pracy zawodach.

Nauka zawodu w rzemiośle zapewnia praktykę , co umożliwia szybką samodzielność, a dobre przygotowanie praktyczne zwiększa szansę na zatrudnienie lub wykonywanie zawodu w ramach własnej działalności gospodarczej.

Cech udziela informacji o wolnych miejscach na naukę zawodu.

Wymagania stawiane kandydatom na naukę zawodu :

 • wiek od 16 do 18 lat
 • ukończone gimnazjum, ( 8 klas )
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania prac związanych z wybranym zawodem , oraz że praca w wybranym zawodzie

  nie zagraża zdrowiu kandydata

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego jest zawierana pomiędzy

pracodawcą a młodocianym pracownikiem na specjalnym druku z logo zastrzeżonym

tylko dla rzemiosła. Istnieje również wymóg podpisania umowy przez opiekuna

prawnego młodocianego.

Na Cechu spoczywa odpowiedzialność za jej prawidłowe sporządzenie.

Zasadnicze elementy umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego :

 • określenie rodzaju przygotowania zawodowego
 • określenie czasu trwania nauki ( 36 miesięcy)
 • miejsce odbywania przygotowania zawodowego
 • określenie sposobu dokształcania teoretycznego
 • wysokość wynagradzania ( I kl – 4% II kl.- 5 % III kl- 6%)

  (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”)

 • wskazanie kwalifikacji osoby szkolącej
 • określenie podstawowych praw i obowiązków szkolącego i uczącego się.

W okresie nauki młodociani pracownicy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu

społecznemu ponieważ mają podwójny status – pracownika młodocianego oraz ucznia.

Uprawnienia do szkolenia młodocianych pracowników.

Pracodawca lub wyznaczony przez pracodawcę pracownik , który chce szkolić pracowników młodocianych musi posiadać uprawnienia instruktora praktycznej nauki zawodu określone w rozporządzeniu MEN :

 • instruktorzy praktycznej nauki zawodu powinni posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, lub ukończony kurs pedagogiczny , którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmuje łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii , pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej , albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.
 • Instruktorzy praktycznej nauki zawodu niemający tytułu mistrza w zawodzie, powinni posiadać ww. przygotowanie pedagogiczne oraz :
 • świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie , którego będą nauczać lub w zawodzie pokrewnym do zawodu , którego będą nauczać , oraz 3 letni staż pracy w zawodzie , którego będą nauczać lub
 • świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie , którego będą nauczać oraz co najmniej 4 letni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego lub
 • świadectwo ukończenia LO, lub liceum technicznego, liceum profilowanego,uzupełniającego LO , technikum i technikum uzupełniającego

kształcących w innym zawodzie ni z ten , którego będą nauczać lub średniego

studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny

w zawodzie , którego będą nauczać oraz co najmniej 6 letni staż pracy nabyty

po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

– dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku odpowiednim dla zawodu,

którego będą nauczać oraz trzy letni staż pracy w tym zawodzie nabyty po

uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym

kierunku oraz co najmniej 6 letni staż pracy w zawodzie którego będą nauczać.

Egzamin Czeladniczy.

Nauka zawodu kończy się egzaminem czeladniczym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przy Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku.

Absolwenci nauki zawodu składają wniosek do egzaminu czeladniczego po zakończeniu zajęć edukacyjnych.

Dokumenty wymagane do dopuszczenia do egzaminu czeladniczego.

  • wniosek o dopuszczenie do egzaminu
  • fotografia ( aktualna , czytelnie podpisana , format legitymacyjny)
  • oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego , dokonanej wyłącznie na rachunek bankowy Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku.

   Koszty egzaminu zdawanego w pierwszym terminie pokrywa pracodawca.

 • świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej
 • umowa o prace w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem ukończenia nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę
 • w przypadku zaliczenia nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć

  wszystkie umowy o pracę wraz z świadectwami pracy.

Na wniosek osoby ,która uzyskała świadectwo czeladnicze Izba Rzemieślnicza wydaje suplement świadectwa czeladniczego EUROPASS.

Europass – Suplement do Świadectwa Czeladniczego i Dyplomu Mistrzowskiego jest

wydawany przez Izby Rzemieślnicze bezpłatnie. Zawiera informacje w języku polskim oraz na wniosek w języku angielskim.