Organy cechu

Cech Rzemiosł Różnych w Koszalinie jako dobrowolny związek rzemieślników i pracodawców jest samorządową , społeczno -zawodową
i gospodarczą organizacją samorządu rzemieślniczego oraz organizacją pracodawców.

Cech posiada osobowość prawną.

Organem Cechu są :

Walne Zgromadzenie

Zarząd

Komisja Rewizyjna

Sąd Cechowy

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Cechu powołanym
do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania

(zakres działania określa Statut Cechu).

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych
do kompetencji innych organów Cechu.

Skład Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Koszalinie

Starszy Cechu Adam Gramczewski

Podstarszy Cechu Michał Wdowczyk

Członkowie : Maria Rutkowska, Marek Twardowski

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności

Cechu z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Cechowego.

Skład Komisji Rewizyjnej Cechu Rzemiosł Różnych w Koszalinie

Krystyna Zabłotowicz

Bożena Juraszko

Paulina Sadowska

Członkowie Cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej
za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

Skład Sądu Cechowego Cechu Rzemiosł Różnych w Koszalinie

Alicja Stawczyk

Anna Osińska – Janik

Piotr Jędrzejewski